W I kw. 2023 r. zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 488 mln zł

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w I kw. 2023 r. zysk netto na poziomie 488 mln zł (+93% kw/kw; +76% r/r). Dalszy wzrost dochodów podstawowych, a jednocześnie brak istotnych negatywnych zdarzeń jednorazowych oraz ograniczony wzrost kosztów operacyjnych, przełożyły się na poprawę efektywności i rentowności. Na poziom zysku miała też wpływ utrzymująca się bardzo ... Artykuł W I kw. 2023 r. zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 488 mln zł pochodzi z serwisu PRNews.pl.

W I kw. 2023 r. zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 488 mln zł

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w I kw. 2023 r. zysk netto na poziomie 488 mln zł (+93% kw/kw; +76% r/r). Dalszy wzrost dochodów podstawowych, a jednocześnie brak istotnych negatywnych zdarzeń jednorazowych oraz ograniczony wzrost kosztów operacyjnych, przełożyły się na poprawę efektywności i rentowności. Na poziom zysku miała też wpływ utrzymująca się bardzo dobra jakość portfela kredytowego, kompensowana dalszym zwiększaniem rezerw na ryzyko prawne portfela CHF. Pomimo niepewnego otoczenia makroekonomicznego bank konsekwentnie rozwijał się w istotnych dla niego segmentach rynku, zwiększając wolumen zrównoważonego finansowania oraz poziom sprzedaży w kanałach zdalnych.

fot. BNP Paribas

– W I kw. osiągnęliśmy solidny poziom zysku netto dzięki poprawie dochodów we wszystkich kluczowych kategoriach. Szczególnie cieszy nas dalszy wzrost wyniku prowizyjnego oraz wyniku na transakcjach walutowych i pochodnych z Klientami. To efekt naszej strategii koncentracji na aktywnych Klientach Korporacyjnych i MŚP oraz rosnącej aktywności w segmencie premium bankowości detalicznej. Wzmacniamy naszą wiodącą pozycję w finansowaniu zielonej transformacji i kontynuujemy digitalizację oferty dla Klientów oraz procesów wewnętrznych. Nadal intensywnie pracujemy nad ograniczaniem ryzyka związanego z portfelem CHF. W I kw. 2023 r. utworzyliśmy 234 mln zł rezerw na to ryzyko oraz znacząco zwiększyliśmy skalę ugód zawieranych z Klientami. Duża skala niepewności makroekonomicznej, przekładająca się już dziś na wyhamowanie wzrostu wolumenów i skali działalności biznesowej, ryzyko geopolityczne i wciąż nierozwiązany systemowo problem kredytów frankowych, budzi nasze obawy o przyszłość i stabilność sektora. Oceniamy jednak, że wypracowane dobre wyniki finansowe pozwolą nam na dalszą poprawę pozycji kapitałowej, kluczowej dla bezpiecznego oraz efektywnego funkcjonowania w zmiennym i pełnym wyzwań otoczeniu – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Główne informacje biznesowe za I kw. 2023 r.:

 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: 38,0 mld zł (-3,7% r/r)
 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: 54,3 mld zł (+2,4% r/r)
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych: 45,6 mln zł (-97,4% r/r)
 • Sprzedaż kredytów gotówkowych: 0,7 mld zł (-21,1% r/r)
 • Sprzedaż kont osobistych: 62,3 tys. (-35,9% r/r)
 • Liczba użytkowników kanałów zdalnych: 1,6 mln (+7,5% r/r)
  • w tym aplikacji mobilnej GOmobile: 1,1 mln (+20,4% r/r)

Kluczowe informacje finansowe na koniec I kw. 2023 r.:

 • Suma bilansowa: 148 mld zł (+7,4% r/r)
 • Kredyty Klientów brutto: 92 mld zł (-0,2% r/r)
 • Depozyty Klientów: 116 mld zł (+8,8% r/r)
 • Wynik z działalności bankowej w I kw. 2023 r.: 1 729 mln zł (+17,8% r/r)
  • Wynik odsetkowy: 1 200 mln zł (+19,6% r/r)
  • Wynik prowizyjny: 325 mln zł (+8,1% r/r)
  • Wynik na działalności handlowej: 235 mln zł (+55,5% r/r)
 • Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją w I kw. 2023 r.: 785 mln zł (+1,3% r/r)
 • Koszty ryzyka kredytowego: +11 pb. wobec -36 rok wcześniej
 • Rentowność: ROE 17,0% (+7,1 pp. r/r), C/I 45,4% (-7,4 pp. r/r)
 • Rentowność: ROE bez wpływu wakacji kredytowych: 16,2% (+6,2 pp. r/r), C/I bez kosztów BFG, IPS i wpływu wakacji kredytowych: 39,3% (-3,2 pp. r/r)
 • Stabilna i bezpieczna pozycja płynnościowa – wskaźnik kredyty (netto)/depozyty: 76,7% (‑6,8 r/r)
 • Pozycja kapitałowa powyżej minimów regulacyjnych – współczynnik kapitału Tier 1: 11,65%

Solidne wyniki przy dużej niepewności rynkowej

W I kw. 2023 r. zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 488 mln zł (+93% kw/kw; +76% r/r). Bez wpływu wakacji kredytowych oraz kosztów rezerw CHF, zysk netto wyniósłby 713 mln zł. Rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi obciążyły wynik kwotą 234 mln zł. Zwiększa się liczba zawieranych ugód. Wg stanu na koniec I kw. 2 793 Klientów zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji, podpisano 1 592 ugody.

I kw. przyniósł wzrost kwartalnego poziomu dochodów podstawowych. Wynik z działalności bankowej Grupy wyniósł w tym okresie 1 729 mln zł (+17,8% r/r), na co złożyły się przede wszystkim: poprawa wyniku z tytułu odsetek, który wyniósł 1 200 mln zł (+19,6% r/r), a w dalszej kolejności wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat do poziomu 325 mln zł (+8,1% r/r) oraz wyniku na działalności handlowej do 235 mln zł (+55,5% r/r). Znacząco wyższy niż w porównywalnym okresie ub.r. wynik na działalności handlowej to m.in. efekt poprawy wyniku z transakcji FX swap (z ujemnego wyniku w 1 kw. 2022) oraz kontynuacji wzrostu wyniku na transakcjach z Klientami (+8,7% r/r, +3,4% kw/kw), potwierdzającego słuszność podejścia opartego o budowanie trwałych relacji.

Niepewność dotycząca sytuacji makroekonomicznej i związana z tym ostrożność Klientów przełożyły się na nieznaczny spadek wartości portfela kredytowego (-0,2% r/r, -0,9% kw/kw). Obniżyła się wartość portfela kredytów dla Klientów indywidualnych (-3,7% r/r, -2,1% kw/kw), oraz wyhamowała dynamika wzrostu portfela Klientów instytucjonalnych  (+2,4% r/r, 0,0% kw/kw).

W ujęciu r/r bank odnotował wzrost łącznej wartości depozytów Klientów (+8,8% r/r, -2,6% kw/kw) odpowiednio: w segmencie Klientów indywidualnych (+7,5% r/r, ‑2,2% kw/kw), w segmencie Klientów instytucjonalnych (+9,7% r/r, -2,9% kw/kw). Jednocześnie, w porównaniu do IV kw. 2022 r., saldo depozytów spadło w wyniku redukcji nadwyżki płynności z końca 2022 r.

W I kw. widoczna była kontynuacja trendu wzrostu wartości środków lokowanych w funduszach inwestycyjnych Grupy BNP Paribas, co pozwoliło na powrót do wartości sald funduszy zbliżonych do I kw. ub.r. (+26,4% kw/kw, -4,4% r/r).

Koszty działalności Grupy w I kw. 2023 r. wyniosły 785 mln zł (+1,3% r/r, +4,2% kw/kw). Wzrost kosztów osobowych oraz pozostałych kosztów administracyjnych jest w głównej mierze skutkiem presji inflacyjnej, wzrostu płacy minimalnej oraz wzrostu cen energii. Pomimo presji, łączny wzrost kosztów w tych kategoriach w ujęciu r/r utrzymał się poniżej poziomu inflacji. W I kw. koszty zwiększyła wpłata do BFG (110 mln zł), niższa niż w ub. roku. Łączne obciążenie przypadające na bank z tego tytułu wynosi 124 mln zł.

Dobra jakość portfela kredytowego, bezpieczna pozycja kapitałowa i płynnościowa

Na poziom kosztu ryzyka w I kw. wpłynęła utrzymująca się bardzo dobra jakość obsługi kredytów oraz rozwiązania rezerw w wyniku aktualizacji założeń makroekonomicznych i spłaty zadłużenia przez Klienta instytucjonalnego z rozpoznaną utratą wartości. Wskaźnik NPL portfela kredytowego (wycenianego wg zamortyzowanego kosztu) obniżył się do poziomu 3,2% na koniec I kw. 2023 r.

Współczynnik Tier 1 na koniec I kw. wyniósł 11,65%, a łączny współczynnik kapitałowy 15,87%. Oba wskaźniki utrzymują się powyżej wymogów regulacyjnych oraz odnotowały wzrost zarówno w ujęciu r/r jak i kw/kw.

Realizacja celów strategii GObeyond

W I kw. 2023 r. bank z powodzeniem kontynuował realizację celów wyznaczonych w ramach czterech filarów strategii GObeyond (UP, POSITIVE, STRONGER, TOGETHER).

W I kw. bank konsekwentnie zwiększał detaliczną sprzedaży cyfrowej (58% vs 31% w 1 kw. 2022). Bank zdobył 1. miejsce w kategorii Wealth Management Business w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w międzynarodowym konkursie WealthBriefing European Awards.

Wolumen zrównoważonego finansowania na koniec I kw. 2023 r. wyniósł 7,4 mld zł, co przekłada się na 8,1% portfela kredytów. W styczniu bank pełnił funkcję współorganizatora i współprowadzącego księgę popytu emisji 7-letnich obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability-Linked Bonds) spółki Cyfrowy Polsat – największej złotówkowej emisji obligacji korporacyjnych w historii polskiego rynku (2,67 mld zł) i pierwszej emisji SLB w pełni zgodnej ze standardami Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (ICMA).

Bank, jako pierwszy w Polsce, wdrożył oferowaną przez Autenti usługę zdalnego potwierdzania tożsamości Broker ID dla MŚP  Rozpoczął też wykorzystywanie AI do określania marż na wymianie walut.

Bank kontynuuje dynamiczną digitalizację swoich usług, co spotyka się ze stale rosnącym zainteresowaniem Klientów.

Statystyki cyfrowe na koniec I kw. 2023 r.:

 • Liczba osób, korzystających z usług banku za pomocą kanałów zdalnych: 1 648 tys. (+7% r/r, +1% kw/kw)
 • Liczba użytkowników aplikacji GOmobile: 1 124 tys. (+20% r/r, +3% kw/kw)
 • Liczba tokenów w cyfrowych portfelach Klientów: 530 tys. (+22% r/r, +4% kw/kw)
 • Liczba transakcji BLIK w I kw. 2023 r.: 9 221 tys. (+81% r/r, +4% kw/kw)

Na koniec I kw. 2023 r. bank obsługiwał blisko 4,2 mln Klientów. Miał 401 Centrów Klienta, w tym 202 bez obsługi kasowej. 110 Centrów posiadało certyfikat „Obiekt bez barier”.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat I kw. 2023 r. I kw. 2022 r. zmiana r/r IV kw. 2022 r.
Wynik z tytułu odsetek 1 199 600 1 002 944 19,6% 1 216 931
Wynik z tytułu opłat i prowizji 325 080 300 684 8,1% 261 545
Wynik z działalności bankowej 1 728 869 1 467 799 17,8% 1 719 659
Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (785 124) (774 842) 1,3% (753 802)
Odpisy netto
z tytułu utraty wartości
24 950 (79 128) (56 262)
Wynik
na działalności operacyjnej
734 307 530 795 38,3% 526 332
Zysk netto 487 985 277 741 75,7% 252 685
          przypadający na jedną akcję w zł 3,31 1,88 75,6% 1,71
Bilans 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2022
Aktywa razem 148 179 538 151 517 069 138 009 142
Kredyty łącznie (brutto) 92 276 009 93 119 971 92 488 080
Zobowiązania wobec Klientów 116 912 395 120 021 043 107 533 667
Kapitał własny razem 11 986 235 11 262 221 11 246 066
Adekwatność kapitałowa 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2022
Łączny współczynnik kapitałowy 15,87% 15,55% 15,74%
Współczynnik kapitału
Tier 1
11,65% 11,28% 11,37%

Źródło: BNP Paribas

Artykuł W I kw. 2023 r. zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 488 mln zł pochodzi z serwisu PRNews.pl.