W IV kw. Grupa Santander wypracowała 81,5 mln zł zysku netto. Bank ma już 2,8 mln aktywnych klientów digital

W 2020 roku zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska wyniósł 1 mld zł i spadł o 51% w stosunku do roku 2019. W ujęciu porównywalnym zysk należny akcjonariuszom był niższy o 21,7%. W samym IV kwartale zysk netto wyniósł 81,5 mln zł i pozostawał pod wpływem wyższych rezerw na ryzyka prawne oraz rezerwy restrukturyzacyjnej. Dochody ogółem spadły o 9% r/r, a dochody ... Artykuł W IV kw. Grupa Santander wypracowała 81,5 mln zł zysku netto. Bank ma już 2,8 mln aktywnych klientów digital pochodzi z serwisu PRNews.pl.

W IV kw. Grupa Santander wypracowała 81,5 mln zł zysku netto. Bank ma już 2,8 mln aktywnych klientów digital

W 2020 roku zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska wyniósł 1 mld zł i spadł o 51% w stosunku do roku 2019. W ujęciu porównywalnym zysk należny akcjonariuszom był niższy o 21,7%. W samym IV kwartale zysk netto wyniósł 81,5 mln zł i pozostawał pod wpływem wyższych rezerw na ryzyka prawne oraz rezerwy restrukturyzacyjnej. Dochody ogółem spadły o 9% r/r, a dochody odsetkowe o 10,5% r/r.

Santander Bank
fot. Wojciech Boczoń, Bankier.pl
 • Zwiększa się nie tylko liczba klientów bankujących zdalnie, ale także ich transakcyjność w tych kanałach. Dlatego w tym roku przyspieszamy prace nad digitalizacją naszego biznesu, aby odpowiadać na dzisiejsze potrzeby klientów i skutecznie konkurować na rynku. Będziemy jeszcze mocniej koncentrować się na uproszczeniu procesów i funkcji, dzięki czemu szybciej osiągniemy optymalną efektywność i sprawność organizacyjną.

 • Sytuację rynkową, w tym obciążenie rezerwami, widać wyraźnie w wynikach za 2020, także w ujęciu porównywalnym. Negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek miał oczywiście spadek stóp procentowych oraz niższy popyt na kredyty. Podobny jak przed rokiem wynik z prowizji w obecnej, pandemicznej sytuacji należy uznać za satysfakcjonujący – szczególnie jego dobry poziom w IV kwartale. Utrzymujemy pod kontrolą koszty operacyjne. Nasza pozycja kapitałowa jest bardzo dobra, znacznie powyżej wymaganych poziomów.

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Wyniki w 2020 roku:

 • Dochody ogółem – w 2020 roku wyniosły 8,6 mld zł i zmniejszyły się o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W IV kwartale dochody wyniosły 2,2 mld i  w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosły o 2,2%.
 • Wynik z tytułu odsetek w 2020 roku wyniósł 5,9 mld zł i zmniejszył się o 10,5% r/r, głównie pod wpływem obniżki stóp procentowych NBP oraz negatywnego wpływu pandemii koronawirusa w 2020 roku. W samym IV kw. wynik odsetkowy wyniósł 1,4 mld zł i wzrósł o 2% w porównaniu do III kw.
 • Wynik z tytułu prowizji w 2020 roku wyniósł 2,2 mld zł i wzrósł o 1% r/r. W samym IV kw. wyniósł 569 mln
  i w porównaniu do III kw. wzrósł o 3%.
 • Koszty operacyjne ogółem w 2020 roku wyniosły 4,5 mld zł i były na tym samym poziomie r/r. Porównywalne koszty ogółem wyniosły 3,7 mld i były niższe o 9% r/r. Koszty pracownicze zmniejszyły się o 7% r/r, a po wyłączeniu rezerwy restrukturyzacyjnej z obydwu okresów spadły o 10% r/r. Koszty administracyjne w 2020 roku spadły o 2% r/r. Koszty administracyjne ogółem w IV kwartale 2020 roku wyniosły 300 mln zł i spadły w porównaniu z III kw. o 7% (w III kw. 2020 wynosiły 324 mln zł).
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 2020 roku wyniosły łącznie 1 246 mln zł, z czego 602 mln zł to podatek bankowy, a 644 mln podatek dochodowy.
 • W 2020 r. obciążenie rachunku zysków i strat Grupy z tytułu odpisów netto na oczekiwane starty kredytowe w portfelu należności wyniosło 1,76 mld zł wobec 1,2 mld zł w 2019 r. W samym IV kw. rezerwy wyniosły 456 mln zł i były wyższe niż w III kw. (359 mln zł) o 27%.

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie powyżej 20% (17,07% na 31 grudnia 2019 r.) oraz Tier1 powyżej 18% (15,21% na 31 grudnia 2019 r.) zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 31 grudnia 2020 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 148,3 mld zł i  w porównaniu z końcem 2019 r. utrzymały się na stabilnym poziomie. Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 0,6%, osiągając 81,4 mld zł. Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego spadły o 2,4% do 57,1 mld zł.

Na koniec 2020 r. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 9,6% i wyniosły 171,5 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 7,1% r/r, a biznesowe o 13,2% r/r.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 16,2 mld zł i spadła o 4,4% w ciągu roku, ale w skali kwartału wzrosła o 11%.

Transformacja cyfrowa. Zwiększa się transakcyjność w kanałach zdalnych – w mobile i internecie w 2020 wzrosła o 18% w stosunku do 2019 (o 25% IV kw. 2020 vs. IV kw. 2019). Sprzedaż kredytu gotówkowego przez kanały zdalne sukcesywnie rośnie i  w IV kwartale 2020 r. osiągnęła 44% (vs. 27% w IV kw. 2019).Bank nadal upraszcza i cyfryzuje produkty i procesy.

Linie biznesowe. Otwarcie konta osobistego na zdjęcie („selfie”), nowe ubezpieczenie na życie dla klientów korzystających z kredytów i pożyczek hipotecznych – Spokojna Hipoteka. W oparciu o rozwiązanie zaprojektowane w Grupie Santander – nowa Usługa doradztwa inwestycyjnego dla klientów Private Banking. Nowe zdalne procesy dla firm: proces kredytowy, aktualizacja danych działalności gospodarczej, podpisywanie aneksów. Platforma umożliwiającą zakup pojazdu w leasingu – multisalon24.pl

Bankowość detaliczna 2020 r.:

 • 3,95 mln kont osobistych w złotych (+4% r/r);
 • 2,18 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+22% r/r);
 • 2,4 mln (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,7 mln klientów mobilnych (+18% r/r);
 • 112,7 mln transakcji w bankowości mobilnej w 2020 r. +62% (33,6 mln w Q4’2020, +60% Q4’2019);
 • Wzrosty portfela kredytowego brutto: kredyty gotówkowe 2% r/r; kredyty hipoteczne w złotych 4% r/r;
 • 80 oddziałów w Nowym Modelu Dystrybucji – łącznie zmodernizowanych 145 placówek;
 • Kolejna, trzecia placówka Work/Café – na warszawskiej Pradze.

MŚP 2020 r.:

 • 313 tys. (+13% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 135 tys. klientów mobilnych (+28% r/r);
 • 9 mln transakcji w bankowości mobilnej w 2020 r. +77% (2,7 mln w Q4’2020, +73% Q4’2019);
 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 2% r/r do poziomu 15,1 mld zł;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 41% r/r do poziomu 23,7 mld zł;
 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela pracującego o 13% do poziomu 5,46 mld zł;
 • Wzrost sprzedaży terminali POS o 11% r/r, 8,4 tys. sprzedanych POS w 2020 (1,1 tys. w Q4’2020);
 • Około 27 tys. użytkowników eKsięgowości.

Digital detal + MŚP

 • 2,8 mln (+10% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,9 mln klientów mobilnych (+18% r/r);
 • 121,7 mln transakcji w bankowości mobilnej w 2020 r. +63% (36,4 mln w Q4’2020, +60% Q4’2019);

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna 2020 r.:

 • Dochody w kluczowych produktach factoring +7%, trade finance +7%, leasing +4%;
 • Sprzedaż limitów kredytowych – wzrost r/r pomimo pandemii + 10%;
 • Wzrost wykorzystania produktów Trade Finance +21% r/r;
 • dochód FX na platformie eFX +30% r/r.

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna 2020 r.:

 • 110% wzrost przychodów z transakcji na rynkach finansowych;
 • 184% wzrost przychodów z emisji i skupu akcji;
 • 64% wzrost przychodów z zarządzania gotówką i płynnością;
 • 35% wzrost przychodów z usług finansowania handlu;
 • 19% wzrost przychodów z doradztwa w fuzjach i przejęciach;
 • Przeprowadzenie największego w historii debiutu na GPW w Warszawie spółki z branży eCommerce;
 • Przeprowadzenie 2 największych w historii GPW w Warszawie wezwań na spółkę z branży telekomunikacyjnej;
 • Emisja pierwszych w Polsce obligacji powiązanych z celami ekologiczno-społecznymi (ESG-linked) dla klienta z branży paliwowej;
 • Zamknięcie pierwszej transakcji IRS (transakcja pochodna stopy procentowej) powiązanej z celami ekologiczno-społecznymi (ESG-linked) dla klienta z branży energetycznej.

Leasing 2020 r.:

 • Santander Leasing sfinansował aktywa netto o wartości 5,36mld  +1% r/r, w tym SME 3,3 mld zł, +13% r/r;
 • Wartość portfela leasingowego osiągnęła 10,64mld zł, co oznacza wzrost +6% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;
 • Wzrost dochodu wyniósł +8% r/r i osiągnął poziom 230,1mln zł.

Faktoring 2020 r.:

 • Obroty wyniosły 30,02 mld zł;
 • Portfel kredytów wzrósł o 10% r/r i osiągnął poziom 6,16 mld zł;
 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10,3%;
 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 24% udziałem w rynku, wzrost +9% r/r;
 • Sprzedaż na koniec 4 kwartału wyniosła 1,8 mld zł;
 • Współpraca z BGK w programach faktoringowych (faktoring z gwarancją funduszu płynnościowego);
 • eFaktoring dla mikro-przedsiębiorców, we współpracy z Narodowym Funduszem Gwarancyjnym (NFG).

Santander Consumer Bank 2020 r.:

 • Należności kredytowe netto 15,9 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 9,5 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,4 mld;
 • Zysk netto 324 mln zł.

Źródło: Santander Bank Polska

Artykuł W IV kw. Grupa Santander wypracowała 81,5 mln zł zysku netto. Bank ma już 2,8 mln aktywnych klientów digital pochodzi z serwisu PRNews.pl.